Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Nieuwe regels voor ondernemingen in financiële moeilijkheden

Vanaf 01.05.2018 zijn er nieuwe regels van kracht voor ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden. Deze nieuwe insolventiewetgeving maakt voortaan onderdeel uit van het Wetboek Economisch Recht, waardoor de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (de zogenaamde WCO-wet) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 worden opgeheven. Een belangrijke nieuwigheid is dat ook vrije beroepen zich voortaan failliet kunnen laten verklaren of een gerechtelijke reorganisatie kunnen aanvragen.

Nieuwe regels voor ondernemingen in financiële moeilijkheden

Faillietverklaring of gerechtelijke reorganisatie

Gelet op de nieuwe regelgeving is het nu voor alle ondernemers in de ruime zin van het woord mogelijk om zich failliet te laten verklaren wanneer zij hun schulden niet meer kunnen afbetalen en wanneer er geen uitzicht is op verbetering in de toekomst. Bevinden zij zich slechts tijdelijk in financiële moeilijkheden, biedt zich daarenboven ook de mogelijkheid aan om een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

Meer in het bijzonder is de gerechtelijke reorganisatie of het faillissement voortaan ook mogelijk voor de vrije beroepers (o.a. artsen, advocaten, architecten, notarissen,...), de uitbaters van kinderdagverblijven, kunstenaars, juwelenontwerpers, componisten en landbouwentiteiten. Kortom, het is mogelijk voor alle natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen. Daarnaast vallen ook de zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen onder de nieuwe regeling. Tenslotte kunnen voortaan alle rechtspersonen (zowel ondernemingen als vzw’s, stichtingen en maatschappen) een gerechtelijke reorganisatie aanvragen of zich failliet laten verklaren en ook feitelijke verenigingen die winsten uitkeren aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid vallen voortaan onder het toepassingsgebied.

Voor publieke overheden, zoals de federale staat, gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten is het nog steeds niet mogelijk om zich failliet te laten verklaren, net zoals voor werknemers, werkzoekenden en vakbonden.

Minnelijk akkoord

Een andere nieuwigheid, is de mogelijkheid voor ondernemers om een minnelijke akkoord te sluiten met schuldeisers. Zo wordt het voor een onderneming mogelijk om een overeenkomst te sluiten met diverse schuldeisers om hen zo een bepaalde zekerheid te bieden. Volgt er toch een faillissement, dan zal de curator rekening moeten houden met deze overeenkomst.

Volledige of gedeeltelijke kwijtschelding

Tenslotte krijgen eenmanszaken de kans om zo snel mogelijk een andere of gelijkaardige activiteit op te starten na faillietverklaring. Dit wordt mogelijk gemaakt door een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de “restschulden” (nl.: de schulden die niet konden worden vereffend door de curator via realisatie van het actief van de gefailleerde), waarbij dit vroeger viel onder het concept van verschoonbaarheid en veel meer tijd in beslag nam.  

De gefailleerde moet deze kwijtschelding louter aanvragen binnen de drie maanden na bekendmaking van het faillissementsvonnis. Hierbij is de rechtbank verplicht om de kwijtschelding toe te staan, zonder enig onderzoek. Het feit of de ondernemer de kwijtschelding wel verdient, wordt dus buiten beschouwing gelaten.

Voor schuldeisers, curatoren en het openbaar ministerie is het echter wel nog mogelijk om bezwaar aan te tekenen indien zij kunnen bewijzen dat de gefailleerde een grove fout heeft gemaakt die geleid heeft tot het faillissement.  

Jouw bedrijfsvastgoed zorgeloos verkopen?

De verkoop van bedrijfsvastgoed is een nichemarkt en vraagt heel wat specialisatie. Bijgevolg komt er ook heel wat bij kijken. Onze makelaars kennen de markt en volgen jouw dossier graag op. Zo heb je al geen zorgen omtrent de verkoop van je onroerende goederen.

Bedrijfsvastgoed verkopen via Turner