Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Dan toch binnenkort BTW op de verhuur van onroerende goederen!

In België is de algemene regel dat er geen BTW wordt geheven op onroerende verhuur. Dit heeft als gevolg dat professionele verhuurders reeds betaalde BTW voor een welbepaald pand, niet kunnen recupereren. Nadat een eerste poging via het Zomerakkoord in oktober onverwacht strandde, werd in het kader van de meest recente begrotingscontrole thans wel een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor BTW en onroerende verhuur.

bedrijfsvastgoed

Huidige regeling

Op vandaag is verhuur van onroerende goederen in België - in tegenstelling tot buurlanden zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk - vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling van BTW heeft als grote keerzijde dat professionelen en/of projectontwikkelaars de BTW die zij destijds zelf betaald hebben bij de aankoop of vernieuwbouw van hun onroerend goed, niet kunnen recupereren. Om dit toch enigszins te compenseren wordt de BTW vaak doorgerekend in de huurprijs, dit uiteraard op kosten van de huurder…

Uitzondering

Ons Belgisch rechtsstelsel voorziet wel enkele uitzonderingen op deze algemene regel. Dit is onder meer het geval bij:

 • de verhuur in het kader van een onroerende lease;
 • de verhuur van onroerende goederen in het kader van de exploitatie van luchthavens, zeehavens of bevaarbare waterlopen;
 • de verhuur van garages en/of parkeerplaatsen;
 • de terbeschikkingstelling van opslagruimtes;
 • de terbeschikkingstelling van kantoorruimtes (incl. bijkomende diensten);

Voornoemde mogelijkheden zijn weliswaar gekoppeld aan strikte voorwaarden die niet steeds voor iedereen haalbaar zijn. Bovendien worden vaak allerlei complexe constructies op poten gezeten, wat vaak gepaard gaat met grote rechtsonzekerheid voor de contractspartijen.

Verandering op komst!

Bij de begrotingscontrole in maart 2018, werd beslist het eerder afgevoerde voorstel inzake hervorming van de BTW-regeling inzake onroerende verhuur, toch door te voeren en werd hiertoe een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van belasting over de toegevoegde waarde wijzigt wat de verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft. Voor de vastgoedsector betekent dit een ware BTW-revolutie.

Het doel van de regering met de vooropgestelde hervorming, is drieledig. Niet enkel wenst men te zorgen voor een zekere vereenvoudiging - waardoor de op heden aangewende optimalisatietechnieken kunnen ingedijkt worden - bovendien ziet men dit als een stimulans voor het vastgoedpatrimonium en de bouwsector aangezien investeren via de bouw van nieuwe gebouwen en magazijnen interessanter wordt. Tenslotte beoogt men tegelijk de concurrentiehandicap t.o.v. buurlanden weg te werken.

In het ontwerp – dat thans voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State vooraleer het aan een definitieve stemming kan worden onderworpen – worden diverse wijzigingen voorzien:

 1.       Invoeren van een optieregeling voor verhuur van onroerende goederen

Het kunnen toepassen van deze nieuwe regeling zal onderworpen zijn aan een rits voorwaarden:

 • De huurder moet het gebouw exclusief gebruiken voor een BTW-plichtige activiteit en is hierbij BTW-belast dan wel BTW-vrijgesteld, vb.: beoefenaar van een vrij beroep, een ondernemer, school,... Huur je dus als gewone particulier, hoef je je geen zorgen te maken: verhuurders zullen niet plots 21% BTW kunnen aanrekenen op de huurprijs van jouw woning;
 • De toerekening van BTW gebeurt hierbij niet enkel op het (gedeelte van het) gebouw dat verhuurd wordt, maar ook op het bijhorend terrein dat mee wordt verhuurd;
 • De verhuurder en huurder moeten beiden akkoord gaan met de aanrekening van 21% BTW op de huurgelden, wenst één van beiden dit niet, dan is geen verhuur onder het BTW-stelsel mogelijk;
 • Eenmaal een huurovereenkomst met aanrekening van BTW is afgesloten tussen partijen, blijft voor de verdere duur van de huurovereenkomst BTW verschuldigd op de huurgelden;
 • Enkel gebouwen die worden opgericht vanaf 1 oktober 2018, of die vanaf die datum zo grondig verbouwd worden dat ze als “vernieuwbouw” beschouwd worden, komen in aanmerking. Gewone renovaties vallen dus uit de boot. Als vernieuwbouw worden die verbouwingen bedoeld waardoor het gebouw een ingrijpende wijziging in zijn wezenlijke elementen ondergaat - vb.: aard, structuur, bestemming - of waarvan kosten van de werken (excl. BTW) meer dan 60% bedragen van de waarde van het gebouw na de werken.

Deze voorwaarde houdt in dat de eerste huurovereenkomsten onder het nieuwe BTW-stelsel pas in 2020 verwacht worden;

Dankzij deze wijziging zullen verhuurders de BTW - die betaald wordt op de oprichtings- of verbouwingswerken van hun onroerend goed - kunnen recupereren. Zo zal een verhuurder die een onroerend goed opricht met een kostprijs van € 800.000 en hierbij € 168.000 BTW betaalt, bovenop een maandelijkse huurprijs van € 1.500, € 315 BTW mogen aanrekenen. Vervolgens kan de verhuurder deze € 315 in mindering brengen van de € 168.000 BTW die hij bij de oprichting zelf betaalde.

Ook aan de huurderszijde is er goed nieuws: enerzijds zullen huurders op hun beurt de betaalde BTW kunnen compenseren (op voorwaarde dat de huurder recht heeft op volledige BTW-aftrek), anderzijds wordt verwacht dat de huurgelden zullen dalen aangezien de BTW niet langer zal doorgerekend worden in de huurprijzen.

Nog enkele belangrijke aandachtspunten bij deze nieuwe regeling:

 • Er zal – in afwijking van de normale termijn van 15 jaar voor onroerende bedrijfsmiddelen – een herzieningstermijn van 25 jaar gehanteerd worden waarbinnen de bestemming als bedrijfsmiddel niet gewijzigd mag worden. Er dient dus voor een periode van 25 jaar verhuurd te worden onder het BTW-stelsel om de BTW die werd betaald bij de oprichting/grondige verbouwing, volledig te kunnen recupereren;
   
 • Het verlaagd BTW-tarief zoals wij dit op vandaag al kennen bij de onroerende financieringshuur, zou voor die huurovereenkomsten die in aanmerking komen voor het nieuwe optiestelsel, uitgebreid worden tot alle diensten van onroerende verhuur met voornamelijk een sociaal oogmerk;
 1.       Versoepeling regeling inzake de terbeschikkingstelling van bergruimte voor
              opslag

Ook voor de terbeschikkingstelling van bergruimtes voor opslag zou vanaf 1 oktober 2018 een optieregeling gelden waarbij de huurder - die voortaan de opslagruimte wel verplicht moet gebruiken voor een economische activiteit - en de verhuurder kunnen overeenkomen of zij in het voorkomende geval BTW wensen aan te rekenen op de gebruiksvergoeding. Hierbij speelt het feit of het desbetreffende gebouw oud dan wel nieuw is, geen enkele rol.

Daarenboven wordt een versoepeling van de huidige regeling voorzien: daar waar tot op heden hoogstens 10% van de oppervlakte van het gebouw dat het voorwerp vormt van dergelijke terbeschikkingstelling voor een bijhorend kantoor mocht gebruikt worden, zou het voortaan volstaan dat het gebouw hoofdzakelijk gebruikt wordt voor goederenopslag. Indien er dus minstens 50% van het gebouw voor dergelijke opslag wordt aangewend, zou ook toepassing kunnen worden gemaakt van de BTW-regeling.

 1.       Invoeren van een verplichte toepassing van het BTW-stelsel op kortstondige
              verhuur

Hebben we te maken met een verhuur – verschillend van woninghuur en huur van goederen die worden aangewend voor handelingen van sociaal-culturele aard - voor een periode van minder dan 6 maanden, zou onder bepaalde voorwaarden voortaan verplicht BTW moeten worden aangerekend op de huurprijs. De hoedanigheid van de huurder - professioneel dan wel particulier - zou hierbij geen rol gaan spelen.

Nog even afwachten

Het is voorlopig nog wachten op de definitieve en praktische uitwerking van de nieuwe regeling na het advies van de Raad van State en de definitief gestemde wet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u hieromtrent verder informeren.

Van plan om je bedrijfspand te verhuren?

Ontdek hier hoe Turner te werk gaat om je pand zorgeloos en vlot te verhuren.

Zorgeloos verhuren in 13 stappen