Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over verkopen

Erfdienstbaarheden

Bij de verkoop van bedrijfsvastgoed, zoals bijvoorbeeld een winkelpand of kantoorgebouw, kan de term “erfdienstbaarheid” wel eens vallen. Aangezien erfdienstbaarheden enerzijds voor flexibiliteit kunnen zorgen en een belangrijke schakel kunnen zijn in een goede relatie met de buren, maar er anderzijds voor kunnen zorgen dat het eigendomsrecht behoorlijk beperkt wordt, is het belangrijk om te weten wat een erfdienstbaarheid juist is en wat de gevolgen zijn. 

Lees hier meer. 

 


Wat is een opschortende voorwaarde?

Bij de verkoop van een handelspand, kantoor, loods of magazijn komt het vaak voor dat de verkoopovereenkomst tussen de partijen één of meerdere opschortende voorwaarden voorziet. 

Lees hier meer. 


Wanneer en hoe lang kun je een pand verkopen onder het BTW-stelsel?

De oprichting van een gebouw brengt een heus kostenplaatje met zich mee, waarbij ook BTW hoort. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan evenwel ook BTW aangerekend worden bij de verkoop van het pand. Wij geven je graag mee welke deze voorwaarden zijn.

Lees hier meer. 


Wat zijn de verplichte documenten bij verkoop van bedrijfsvastgoed?

Bij de verkoop van een bedrijfspand is het heel belangrijk je koper correct en volledig te informeren. Hiervoor moet je verplicht een aantal documenten voorzien.

 

Lees hier meer


Wat is een RUP?

Bij de aankoop van een pand is het belangrijk om na te gaan of er een ruimtelijk uitvoeringsplan is. 

 

Lees hier meer


Wat is het verschil tussen een compromis en een wederzijdse aan- en verkoopbelofte?

Met het oog op de aankoop van een bedrijfsgebouw, valt bij het bepalen van het type overeenkomst die zal worden gebruikt, soms het begrip “wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte”. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit hetzelfde is als een compromis. Wij lichten jou graag de verschillen toe.

Lees hier meer. 


Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak?

Bij de overname van een handelszaak komt heel wat kijken, we geven je graag enkele tips mee hieromtrent.

Lees hier meer


Wat is een splitsingsakte?

Bij de verkoop van een deel van een perceel, gaat men er dikwijls van uit dat een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden sowieso aan de orde is. Vaak blijkt een splitsingsakte echter voldoende.

Lees hier meer


Wat is een bodemattest?

Een bodemattest is een informatief document waarin informatie is opgenomen omtrent de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel. 

Lees hier meer


Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?

Een voorkooprecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, bij voorrang op de kandidaat-koper, een onroerend goed aan te kopen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Een voorkeursrecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, indien een eigenaar de intentie heeft om zijn onroerend goed te verkopen, als eerste een bod uit te brengen of om te onderhandelen met de eigenaar.

Lees hier meer


Welke impact heeft asbest bij de verkoop van bedrijfsvastgoed?

Ooit zo populair, nu algemeen verguisd: asbest. Iedereen weet dat de blootstelling aan asbest enorme gevaren inhoudt, maar wat heeft dit voor impact op het gebruik en de aankoop van (bedrijfs)vastgoed?

Wij geven je graag wat meer informatie.


Planbaten en planschade: wat betekent dit?

In bepaalde gevallen kan de bestemming van een perceel door de overheid worden gewijzigd. Dit kan een meerwaarde creëren voor de eigenaar. De overheid kan op deze meerwaarde belastingen heffen, de zgn. planbatenheffing. De omgekeerde situatie is echter ook mogelijk, in dat geval heeft de eigenaar recht op een planschadevergoeding. 

Lees hier meer


Recht van opstal

Een recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben of op te trekken op, boven of onder andermans grond. Iedereen die titularis is van een onroerend zakelijk recht, kan in principe een recht van opstal geven en opstalgever worden. Naast een grondeigenaar, komt dus ook een vruchtgebruiker of zelfs een opstalhouder hiervoor in aanmerking. 

Lees hier meer


De anti-witwaswetgeving bij de aankoop van vastgoed

De laatste jaren was er in de vastgoedsector veel ophef rond fiscale fraude en het witwassen van zwart geld via vastgoedtransacties. Om dergelijke praktijken tegen te gaan werden er vervolgens tal van regels opgelegd. Zo is het verboden om de aankoopprijs met cash geld te betalen, en heeft de vastgoedmakelaar een meldingsplicht. 

Lees hier meer


Je wil een bedrijfspand kopen, maar de site is vervuild. Kan de verkoop plaatsvinden?

In Vlaanderen moet er bij elke overdracht van gronden een bodemattest beschikbaar zijn. Dit attest zal vermelden of de site al dan niet gekwalificeerd wordt als een risicogrond. In geval van een risicogrond moet er meestal een bodemonderzoek worden uitgevoerd vooraleer je de grond kan overdragen. 

Lees hier meer


Je ontvangt een bod aan de vraagprijs, moet je verplicht verkopen?

Jouw bedrijfsgebouw wordt gepubliceerd aan een bepaalde vraagprijs. Na het voeren van de nodige publiciteit, krijg je via je vastgoedmakelaar te horen dat een kandidaat-koper een bod uitbrengt aan de geafficheerde prijs. In dat geval ben je niet verplicht om het pand te verkopen, aangezien een advertentie slechts een loutere uitnodiging tot onderhandelen is. 

Leer hier meer


Wat is een intercommunale?

Geregeld worden ondernemingen geconfronteerd met intercommunales als contractpartner. Een intercommunale of een intergemeentelijke organisatie is een vereniging die taken van gemeenschappelijk belang tracht te realiseren.

Lees hier meer


Wat is een erfpacht-tréfonds constructie?

In ons land worden tal van fiscale constructies gecreëerd met als doel jouw onroerend goed zo voordeliger mogelijk over te dragen. Een bekende constructie is de erfpacht-tréfonds constructie. Dit is een verkoop met voorbehoud van erfpacht. 

Lees hier meer