Je wil een bedrijfspand aankopen, maar de site is vervuild. Kan de overdracht plaatsvinden?

In Vlaanderen moet er bij elke overdracht van gronden een bodemattest beschikbaar zijn. Na consultatie van het bodemattest, kom je tot de conclusie dat de bedrijfssite waarin je geïnteresseerd bent zwaar aangetast is door vervuiling. Wat zijn de volgende stappen?  Kan de overdracht plaatsvinden?  Wij geven je in het kort wat toelichting hieromtrent.

Risicogrond of niet?

Een bodemattest is verplicht bij elke overeenkomst tot overdracht van gronden, zowel niet - risicogronden als risicogronden. De verdere behandeling is evenwel verschillend naargelang het al dan niet om een risicogrond gaat.

Ingeval van overdracht van een niet - risicogrond is het voorhanden zijn van een bodemattest de enige vereiste voor de overdracht. Zelfs al is er sprake van bodemverontreiniging, dan nog mag de grond worden overgedragen aangezien de koper in dat geval weet dat hij een mogelijk vervuilde grond koopt. Het is evenwel sterk aan te raden dat er duidelijk afspraken worden gemaakt tussen verkoper en koper m.b.t. de verdere stappen die moeten worden gezet en de daarbij horende kosten.  

Bij overdracht van een risicogrond is een geldig oriënterend bodemonderzoek vereist. Indien er bodemverontreiniging wordt aangetroffen, kan de OVAM de overdrager aanmanen om een beschrijvend bodemonderzoek of sanering uit te voeren. De overdracht van het goed staat in dat geval “on hold”, de overdracht mag (nog) niet plaatsvinden.

Saneringsplichtig?

De verkoper kan evenwel ontsnappen aan de verplichting om een dergelijk beschrijvend bodemonderzoek of sanering uit te voeren, door aan te tonen dat hij aan bepaalde voorwaarden voldoet, namelijk indien hij de bodemverontreiniging niet zelf heeft veroorzaakt, deze tot stand gekomen is voordat hij eigenaar of exploitant werd én (voor de eigenaar) hij op het ogenblik van verwerving er niet van op de hoogte was of niet op de hoogte behoorde te zijn. De verkoper dient in dat geval een aanvraag tot vrijstelling te richten aan de OVAM.  Als de OVAM dit goedkeurt, dan kan de overdracht plaatsvinden, zonder dat op dat ogenblik door de verkoper verdere maatregelen te nemen zijn.

Bedrijfsvastgoed Vervuilde grond

Als de verkoper niet voldoet aan deze voorwaarden, dan kan het goed pas overgedragen worden:

  • wanneer blijkt dat er na het beschrijvend bodemonderzoek geen sanering nodig is; of
  • als blijkt dat er na het beschrijvend bodemonderzoek een sanering nodig is en wanneer voldaan is aan de voorwaarden van een versnelde overdracht (waarbij de koper de verbintenis aangaat om de bodemsanering uit te voeren en een financiële zekerheid stelt tot waarborg van de uitvoering ervan); of
  • wanneer het (beperkt) bodemsaneringsproject werd conform verklaard, en de overdrager of verwerver een verbintenis aanging én een financiële zekerheid stelde; of
  • als het eindevaluatieonderzoek is goedgekeurd door de OVAM en de eindverklaring is afgeleverd.

Mogelijke gevolgen voor de koper

Uit het bovenstaande blijkt dat u als koper in situaties kan terechtkomen waarbij de grond mét bodemverontreiniging kan worden overgedragen zonder dat de verkoper hieromtrent verdere stappen moet ondernemen. 

Nochtans kan sanering wel vereist zijn:

  • bij de zogenaamde nieuwe bodemverontreiniging (verontreiniging die ontstaan is na 29.10.1995): Als na een beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat de bodemsaneringsnormen zijn overschreden, dan moet er tot sanering worden overgegaan. Deze sanering heeft tot doel de bodem in overeenstemming te brengen met de richtwaarden of op zijn minst een betere bodemkwaliteit realiseren. 
  • bij de zogenaamde historische bodemverontreiniging  (verontreiniging die ontstaan is voor 29.10.1995): Is er sprake van historische bodemverontreiniging, dan moeten er enkel saneringswerken plaatsvinden als de bodemverontreiniging een ernstige bedreiging of risico vormt. Het beschrijvend bodemonderzoek zal bepalen of er al dan niet sprake is van ernstige bedreigingen.
    Onder ernstige bedreigingen verstaan we iedere vorm van contact tussen enerzijds verontreinigende stoffen, en anderzijds mensen, planten, dieren waarbij dit contact nadelige gevolgen heeft op hun gezondheid.

Je loopt als nieuwe eigenaar het risico om door de OVAM aangesproken te worden als saneringsplichtige (als derde in rij, na de exploitant en desgevallend de gebruiker), want je bent op het ogenblik van het verwerven van de eigendom op de hoogte dat de grond verontreinigd is, je kan dus geen vrijstelling aanvragen.  Weliswaar is het mogelijk om de kosten verbonden aan de sanering terug te vorderen bij degene die aansprakelijk is voor de verontreiniging. 

Hoe gaat u hiermee best om als koper?

Als koper is het van belang dat u de risico’s goed inschat. Indien u door de OVAM aangemaand wordt om een beschrijvend onderzoek en bodemsanering uit te voeren, of als je later zelf het goed opnieuw wil overdragen, dan kan dit gepaard gaan met serieuze kosten.

Neem dit dus best mee in de onderhandelingen bij de verkoop en laat u voldoende adviseren door de notaris of vastgoedmakelaar. Het betreft immers complexe materie.


Bent u op zoek naar bedrijfsgrond?

Bekijk ons aanbod grond te koop en grond te huur

Bekijk ons aanbod bedrijfsgrond te koop