Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over kopen

Wat betekenen de nieuwe Vlaamse registratierechten voor jou als koper?

Minister-president Jan Jambon verraste ons tijdens zijn Septemberverklaring met een opvallende aankondiging: de Vlaamse regering brengt vanaf 1 januari 2022 opnieuw verandering aan op het vlak van registratierechten. Hoewel we nog even geduld moeten uitoefenen voor we de definitieve teksten onder ogen krijgen, zetten wij hieronder alvast even op een rijtje wat er voor jou als koper van (bedrijfs)vastgoed staat te gebeuren.

Lees meer


Van welke renovatiepremies kan je genieten als je je bedrijfspand energiezuiniger maakt?

Bedrijven in Vlaanderen die duurzame investeringen doen en dus de stap zetten naar een energiezuiniger bedrijfspand, kunnen - indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan -, genieten van een aantal premies. Deze premies zorgen ervoor dat een investering in energiezuinigheid ondersteund wordt.

Lees hier meer. 


Bedrijfsverzamelgebouwen: samen onder hetzelfde dak!

Ben je een kleine ondernemer en wens je jouw eigen bedrijf te starten? Dan is het misschien een goed idee om dit te doen in een bedrijfsverzamelgebouw. Het biedt immers tal van (financiële) voordelen! 

Lees hier meer. 

 


Hoe dekt u zich in tegen schulden van de overdrager indien u een handelsfonds overneemt?

Indien je de aandelen van een bestaande vennootschap overneemt, weet je dat je ook alle schulden van deze vennootschap zal moeten dragen. Bij de overname van een handelszaak is dit in principe niet zo, maar wees ook hier op je hoede: in bepaalde gevallen kan je immers mee aansprakelijk gesteld worden voor de (fiscale en sociale) schulden van de overdrager. Wij lichten toe hoe je je hiervoor kan indekken.

Lees hier meer. 


Gesplitste aankoop

Bedrijfsvastgoed aankopen op de vennootschap heeft tal van voordelen. Alleen wil de bedrijfsleider meestal dat het bedrijfspand finaal in zijn privé-vermogen terecht komt. Een gesplitste aankoop kan hier een oplossing voor bieden.
 

Lees hier meer. 


Bedrijfspand kopen: privé of op de zaak?

De aankoop van een bedrijfspand kan zowel privé als via een vennootschap verlopen. We lichten beknopt toe wat de belangrijkste voordelen zijn in beide gevallen, zodat je beter gewapend bent om de juiste keuze te maken.

Lees hier meer.


Successieplanning bij vennootschappen en (commercieel) vastgoed

Vastgoed dat wordt ondergebracht in een vennootschap, kan belangrijke voordelen bieden voor een latere successieplanning. Lees snel verder om te weten te komen hoe deze regeling inzake successierechten in elkaar zit.

Lees hier meer. 


Renovatie vanaf 2022 verplicht voor kopers van bedrijfsgebouwen

Om aan de minimale energieprestatieniveaus te voldoen moeten vanaf 1 januari 2022 alle kopers van bedrijfsgebouwen verplicht renovatiewerken uitvoeren.

Lees hier meer. 


Wat is een opschortende voorwaarde?

Bij de verkoop van een handelspand, kantoor, loods of magazijn komt het vaak voor dat de verkoopovereenkomst tussen de partijen één of meerdere opschortende voorwaarden voorziet. 

Lees hier meer. 


In welke gevallen kan je als eigenaar een vrijstelling of vermindering van onroerende voorheffing bekomen?

Elke eigenaar van een onroerend goed dat gelegen is in Vlaanderen, moet jaarlijks onroerende voorheffing betalen, tenzij er hiervoor een vrijstelling bekomen wordt of je tijdelijk een vermindering kan genieten. In welke gevallen dergelijke vrijstelling of vermindering mogelijk is in het kader van bedrijfsvastgoed, vertellen we je graag hieronder. 

Lees hier meer. 


Wat is een RUP?

Bij de aankoop van een pand is het belangrijk om na te gaan of er een ruimtelijk uitvoeringsplan is. 

 

Lees hier meer


Welke notariskosten komen er kijken bij de aankoop van een bedrijfsgebouw?

Bij de aankoop van een bedrijfsgebouw, komen naast de aankoopprijs nog een aantal extra kosten kijken die moeten worden betaald aan de notaris. Wij geven jou hiervan een overzicht, zodat je goed geïnformeerd de berekening van jouw totale kostenplaatje kan maken.

Lees hier meer.


Wat is het verschil tussen een compromis en een wederzijdse aan- en verkoopbelofte?

Met het oog op de aankoop van een bedrijfsgebouw, valt bij het bepalen van het type overeenkomst die zal worden gebruikt, soms het begrip “wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte”. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit hetzelfde is als een compromis. Wij lichten jou graag de verschillen toe.

Lees hier meer. 


Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak?

Bij de overname van een handelszaak komt heel wat kijken, we geven je graag enkele tips mee hieromtrent.

Lees hier meer


Wat bij de aankoop van een handelspand waar al een huurder in zit?

Bij de aankoop van een handelspand gebeurt het soms dat het pand reeds verhuurd is. Vanzelfsprekend wil je als nieuwe eigenaar in dat geval graag weten wat de opzegmogelijkheden van deze handelshuurovereenkomst zijn.

Lees hier meer


Wat is een compromis?

Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst is het document waarin de modaliteiten van de verkoop van een onroerend goed tussen de koper en de verkoper worden vastgelegd. 

Lees hier meer


Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier (afgekort PID) is een geheel van documenten en informatie die de koper van je woning in staat moet stellen om de woning bouwkundig te ontleden.

Lees hier meer


Kan de functie van een gebouw zomaar gewijzigd worden?

Het is steeds aan te raden om na te gaan wat de vergunde hoofdfunctie is van het gebouw. Als je de hoofdfunctie wenst te wijzigen, dan zal je hiertoe in de regel een vergunningsaanvraag moeten indienen. Let op: niet elke functiewijziging kan zomaar worden toegestaan! Het is steeds aan te raden om hieromtrent de nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde dienst. In bepaalde gevallen is er echter wel een vrijstelling van vergunningsplicht voorzien.

Lees hier meer


Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?

Een voorkooprecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, bij voorrang op de kandidaat-koper, een onroerend goed aan te kopen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Een voorkeursrecht houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om, indien een eigenaar de intentie heeft om zijn onroerend goed te verkopen, als eerste een bod uit te brengen of om te onderhandelen met de eigenaar.

Lees hier meer


Welke impact heeft asbest bij de verkoop van bedrijfsvastgoed?

Ooit zo populair, nu algemeen verguisd: asbest. Iedereen weet dat de blootstelling aan asbest enorme gevaren inhoudt, maar wat heeft dit voor impact op het gebruik en de aankoop van (bedrijfs)vastgoed?

Wij geven je graag wat meer informatie.


Wat houdt de leegstandsbelasting bij bedrijfsgebouwen in?

Leegstand van handelspanden en bedrijfsruimten vormt reeds enige tijd een ernstig probleem in veel van onze steden. Deze leegstand heeft vaak nefaste gevolgen voor onze leefomgeving (vb. verkommering van gebouwen, zwerfvuil, vandalisme, enz.). Om dit te ontmoedigen kan de overheid in bepaalde gevallen belastingen heffen wegens leegstand en/of verwaarlozing. Deze heffing is voorzien op zowel gewestelijk als gemeentelijk niveau. 

Lees hier meer


Wat verandert aan de omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken vanaf 2018?

Begin 2017 werd in Vlaanderen de omgevingsvergunning ingevoerd. Hierdoor werd de stedenbouwkundige vergunning en melding, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning en -melding vervangen door dit ene, allesomvattende document. Vanaf 1 januari 2018 gaat men nog een stapje verder, en wordt ook de socio-economische vergunning geïntegreerd in deze omgevingsvergunning.

Lees hier meer


Recht van opstal

Een recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen te hebben of op te trekken op, boven of onder andermans grond. Iedereen die titularis is van een onroerend zakelijk recht, kan in principe een recht van opstal geven en opstalgever worden. Naast een grondeigenaar, komt dus ook een vruchtgebruiker of zelfs een opstalhouder hiervoor in aanmerking. 

Lees hier meer


De anti-witwaswetgeving bij de aankoop van vastgoed

De laatste jaren was er in de vastgoedsector veel ophef rond fiscale fraude en het witwassen van zwart geld via vastgoedtransacties. Om dergelijke praktijken tegen te gaan werden er vervolgens tal van regels opgelegd. Zo is het verboden om de aankoopprijs met cash geld te betalen, en heeft de vastgoedmakelaar een meldingsplicht. 

Lees hier meer


Je wil een bedrijfspand kopen, maar de site is vervuild. Kan de verkoop plaatsvinden?

In Vlaanderen moet er bij elke overdracht van gronden een bodemattest beschikbaar zijn. Dit attest zal vermelden of de site al dan niet gekwalificeerd wordt als een risicogrond. In geval van een risicogrond moet er meestal een bodemonderzoek worden uitgevoerd vooraleer je de grond kan overdragen. 

Lees hier meer


Je koopt een bedrijfspand met een stookolietank, waar moet je op letten?

Beslis je om een bedrijfspand met stookolietank aan te kopen, is het belangrijk om vooraf enkele zaken te controleren. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt immers een aantal risico's op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Daarom is het belangrijk dat de stookolietank beschikt over een keuringsattest. 

Lees hier meer


Wat is inpandgeving van een handelszaak?

Onder de term 'inpandgeving' begrijpen we een contract waarbij een schuldenaar aan zijn schuldeiser een zaak afgeeft en dit tot zekerheid van zijn schuld. Elke onderneming of ieder natuurlijk persoon die eigenaar is van een handelszaak, kan deze in pand geven. Hierdoor geef je je handelspand in principe als waarborg voor een krediet bij een bankinstelling, zonder het bezit ervan te verliezen. 

Lees hier meer


Wat is een intercommunale?

Geregeld worden ondernemingen geconfronteerd met intercommunales als contractpartner. Een intercommunale of een intergemeentelijke organisatie is een vereniging die taken van gemeenschappelijk belang tracht te realiseren.

Lees hier meer


Wat zijn brownfields?

Net zoals heel wat andere landen en regio’s, heeft ook Vlaanderen te kampen met een probleem van verwaarloosde en onderbenutte sites (de zogenaamde brownfields). Om hieraan te remediëren werden in samenspraak met de Vlaamse regering brownfieldconvenanten in het leven geroepen.

Lees hier meer


Wat is een erfpacht-tréfonds constructie?

In ons land worden tal van fiscale constructies gecreëerd met als doel jouw onroerend goed zo voordeliger mogelijk over te dragen. Een bekende constructie is de erfpacht-tréfonds constructie. Dit is een verkoop met voorbehoud van erfpacht. 

Lees hier meer