Favorieten

Nog geen panden toegevoegd aan favorieten

Are you sure you want to perform this action?

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Vind advies over ...

Wat was dat?
Veelgestelde vragen

FAQ category filter

Vragen over kopen

Wat zijn de aandachtspunten bij de overname van een handelszaak?

Bij de overname van een handelszaak komt heel wat kijken, we geven je graag enkele tips mee hieromtrent.

Lees hier meer


Wat bij de aankoop van een handelspand waar al een huurder in zit?

Bij de aankoop van een handelspand gebeurt het soms dat het pand reeds verhuurd is. Vanzelfsprekend wil je als nieuwe eigenaar in dat geval graag weten wat de opzegmogelijkheden van deze handelshuurovereenkomst zijn.

Lees hier meer


Wat is een compromis?

Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst is het document waarin de modaliteiten van de verkoop van een onroerend goed tussen de koper en de verkoper worden vastgelegd. 

Lees hier meer


Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier (afgekort PID) is een geheel van documenten en informatie die de koper van je woning in staat moet stellen om de woning bouwkundig te ontleden.

Lees hier meer


Kan de functie van een gebouw zomaar gewijzigd worden?

Het is steeds aan te raden om na te gaan wat de vergunde hoofdfunctie is van het gebouw. Als je de hoofdfunctie wenst te wijzigen, dan zal je hiertoe in de regel een vergunningsaanvraag moeten indienen. Let op: niet elke functiewijziging kan zomaar worden toegestaan! Het is steeds aan te raden om hieromtrent de nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde dienst. In bepaalde gevallen is er echter wel een vrijstelling van vergunningsplicht voorzien.

Lees hier meer


Wat houdt de leegstandsbelasting bij bedrijfsgebouwen in?

Leegstand van handelspanden en bedrijfsruimten vormt reeds enige tijd een ernstig probleem in veel van onze steden. Deze leegstand heeft vaak nefaste gevolgen voor onze leefomgeving (vb. verkommering van gebouwen, zwerfvuil, vandalisme, enz.). Om dit te ontmoedigen kan de overheid in bepaalde gevallen belastingen heffen wegens leegstand en/of verwaarlozing. Deze heffing is voorzien op zowel gewestelijk als gemeentelijk niveau. 

Lees hier meer


Wat verandert aan de omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken vanaf 2018?

Begin 2017 werd in Vlaanderen de omgevingsvergunning ingevoerd. Hierdoor werd de stedenbouwkundige vergunning en melding, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning en -melding vervangen door dit ene, allesomvattende document. Vanaf 1 januari 2018 gaat men nog een stapje verder, en wordt ook de socio-economische vergunning geïntegreerd in deze omgevingsvergunning.

Lees hier meer


De anti-witwaswetgeving bij de aankoop van vastgoed

De laatste jaren was er in de vastgoedsector veel ophef rond fiscale fraude en het witwassen van zwart geld via vastgoedtransacties. Om dergelijke praktijken tegen te gaan werden er vervolgens tal van regels opgelegd. Zo is het verboden om de aankoopprijs met cash geld te betalen, en heeft de vastgoedmakelaar een meldingsplicht. 

Lees hier meer


Je wil een bedrijfspand kopen, maar de site is vervuild. Kan de verkoop plaatsvinden?

In Vlaanderen moet er bij elke overdracht van gronden een bodemattest beschikbaar zijn. Dit attest zal vermelden of de site al dan niet gekwalificeerd wordt als een risicogrond. In geval van een risicogrond moet er meestal een bodemonderzoek worden uitgevoerd vooraleer je de grond kan overdragen. 

Lees hier meer


Je koopt een bedrijfspand met een stookolietank, waar moet je op letten?

Beslis je om een bedrijfspand met stookolietank aan te kopen, is het belangrijk om vooraf enkele zaken te controleren. Het opslaan van grotere hoeveelheden stookolie brengt immers een aantal risico's op vervuiling of bodemverontreiniging met zich mee. Daarom is het belangrijk dat de stookolietank beschikt over een keuringsattest. 

Lees hier meer