Wat is het verschil tussen een voorkooprecht en een voorkeursrecht?

 

Het gebeurt regelmatig dat een handelshuurder vraagt om een voorkoop- of voorkeursrecht op een huurpand te mogen bekomen, dit niet in het minst om zijn handelszaak veilig te stellen. Beide opties hebben evenwel verschillende implicaties voor de eigenaar van het pand. Wij geven u graag een woordje uitleg.

Het voorkooprecht

Wat is een voorkooprecht?

Een voorkooprecht (ook wel een ‘recht van voorkoop’ genoemd) houdt in dat de begunstigde van dit recht over de mogelijkheid beschikt om - bij voorrang op de kandidaat-koper - een onroerend goed aan te kopen voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen conventionele en wettelijke voorkooprechten:

  • een wettelijk voorkooprecht is een voorkooprecht dat in de wet is voorzien, waarbij de wetgever bepaalde personen of overheden aanduidt als begunstigde van een voorkooprecht.
    Bijv.: het wettelijk voorkooprecht van de pachter, de wettelijke voorkooprechten in het voordeel van overheidsinstanties, onder meer omwille van ruimtelijke ordening, natuurbehoud, …

  • een conventioneel voorkooprecht is een voorkooprecht dat overeengekomen wordt tussen partijen onderling.
    Bijv.: de verhuurder van een onroerend goed kan in de huurovereenkomst een voorkooprecht toekennen aan de huurder.

Wat bij verkoop van het pand?

Beslist de eigenaar om het onroerend goed - waarop een voorkooprecht is gevestigd - te verkopen, dan is hij verplicht om dit voorkooprecht aan de begunstigde aan te bieden en om deze begunstigde dus de kans te bieden om het onroerend goed tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden aan te kopen als de kandidaat-koper.

Concreet betekent dit dat de eigenaar een verkoopovereenkomst met een derde kandidaat-koper moet afsluiten onder de opschortende voorwaarde van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht door de begunstigde. Pas als de begunstigde beslist om zijn voorkooprecht niet uit te oefenen of dit niet tijdig meedeelt, staat het de eigenaar vrij om te verkopen aan de andere kandidaat-koper.

Het voorkeursrecht

Wat is een voorkeursrecht?

Een voorkeursrecht (ook wel een ‘recht van voorkeur’ genoemd) is minder verregaand dan een voorkooprecht. De begunstigde van een voorkeursrecht krijgt - indien een eigenaar de intentie heeft om zijn onroerend goed te verkopen - als eerste de mogelijkheid om een bod uit te brengen of om te onderhandelen met de eigenaar.

Een voorkeursrecht wordt - in tegenstelling tot het voorkooprecht - steeds bij overeenkomst aan de begunstigde toegekend (conventioneel). Er bestaan dus geen wettelijke voorkeursrechten.

Wat bij verkoop van het pand?

Indien de eigenaar van een onroerend goed - waarop een voorkeursrecht rust - de intentie heeft om dit pand te verkopen, dan is hij verplicht om dit te melden aan de begunstigde, en om de begunstigde de eerste kans te geven om een bod uit te brengen of om met de eigenaar te onderhandelen.

Een belangrijk verschil met het voorkooprecht is dat de eigenaar bij een voorkeursrecht voorafgaandelijk aan het afsluiten van een verkoopovereenkomst met een kandidaat-koper, bij de begunstigde van het voorkeursrecht zal moeten aankloppen om te peilen of deze interesse heeft om het pand aan te kopen.

Blijkt evenwel dat de begunstigde niet geïnteresseerd is of dat een andere kandidaat-koper bereid is om het pand aan minstens dezelfde prijs aan te kopen als de begunstigde van het voorkeursrecht, dan is er voor de eigenaar geen belemmering om de verkoop aan deze andere kandidaat-koper te laten doorgaan.


Compromis vs wederzijdse aan- en verkoopbelofte?

Benieuwd wat het verschil is tussen een compromis en een wederzijdse aan- en verkoopbelofte? 

Lees er hier meer over