Kan de functie van een gebouw zomaar gewijzigd worden?

Vaak rijst de vraag of het veranderen van de functie van een gebouw per se gepaard moet gaan met het indienen van een vergunning. Wij geven je hier graag wat meer informatie over.

Welke functies kan een gebouw hebben?

Een gebouw kan - afhankelijk van de vergunde toestand - (één van) de volgende 10 hoofdfuncties bezitten:

 • wonen, hiermee wordt het residentieel wonen bedoeld;
 • verblijfsrecreatie, vb.: camping, vakantiehuisjes, bed and breakfast, hotels;
 • dagrecreatie, met inbegrip van sport, vb.: sporthal, cafetaria van een sporthal;
 • land- en tuinbouw in de ruime zin, vb.: stallen, maar ook de bedrijfswoning van de landbouwer;
 • detailhandel;
 • dancing, restaurant en café;
 • kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, vb.: kantoor van een notaris, verzekeringskantoor, bankkantoor;
 • industrie en bedrijvigheid, vb.: ook de bedrijfswoningen bij een industrieel gebouw;
 • gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
 • militaire functie;

Het is dus steeds aan te raden na te gaan wat de vergunde hoofdfunctie van het gebouw is. Wens je deze hoofdfunctie immers te wijzen, dan zal je hiertoe in de regel een vergunningsaanvraag moeten indienen. Het feit dat bij deze functiewijziging geen enkel verbouwingswerk komt kijken, doet hieraan geen afbreuk. Immers: ook de wijziging van de functie van een gebouw heeft een impact op de omgeving.

Pas op: niet elke functiewijziging kan (zomaar) worden toegestaan! Het is steeds aan te raden hieromtrent voorafgaand de nodige inlichtingen in te winnen bij de bevoegde dienst.

Is er dan nooit een mogelijkheid om zonder een vergunning aan de slag te kunnen?

In bepaalde gevallen is wel degelijk een vrijstelling van vergunningsplicht voorzien.

Vooreerst kan dit in die situaties waarin er een tijdelijke gebruikswijziging is van het gebouw. Voorwaarde hierbij is evenwel dat deze tijdelijke gebruikswijziging niet langer dan 90 dagen duurt. Een voorbeeld hiervan is een bierbrouwer die een deel van zijn pand bij de lancering van een nieuw product tijdelijk wil gebruiken als verkoopruimte.

Ook indien in een woongebouw functies worden uitgeoefend die complementair zijn aan dit wonen, kan onder welbepaalde voorwaarden een vrijstelling van vergunning spelen. Zo zal een kantoor, een vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht kunnen gehouden worden in een woning, indien:

 • het pand gelegen is in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
 • de woonfunctie de hoofdfunctie blijft van het gebouw;
 • de bijkomende functie minder ruimte inneemt dan de ruimte van de woonfunctie en de oppervlakte van de bijkomende functie niet meer dan 100 m² betreft;
 • de bijkomende functie strookt met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en verkavelingsvergunningen;

Pas op!

Ondanks deze algemene regeling, staat het provincies, steden en gemeentes steeds vrij om strengere voorwaarden te bepalen. Een degelijke voorafgaande controle bij de bevoegde dienst is dan ook steeds een must.

Daarnaast worden voor bepaalde uitbatingen nog specifieke vergunningen vereist (vb.: horeca), waardoor de gebruiker ook deze zal moeten bekomen om de beoogde activiteit te mogen uitoefenen.


Wat verandert aan de omgevingsvergunning voor kleinhandelszaken vanaf 2018?
Lees hier meer